Afdrukken

Jaarverslag stichting Samen Op pad over het boekjaar 2017

Voor Samen op Pad was 2017 een succesvol wandeljaar. Voor de wandelaars werden 39 groepswandelingen aangeboden, waaronder een tweedaagse in Leersum. Daarnaast stond de traditionele kerstwandeling ’De Sagambiara-Walk’ vanuit Putten op de kalender. Dit jaar werd daar gekozen voor totaal nieuwe routes richting Garderen. In totaal namen 3382 wandelaars afgelopen jaar aan de wandelingen deel.

We zijn erg blij met alle organisatoren die voor de geslaagde wandelingen zorg droegen. Daarnaast zijn we alle wandelaars, die hebben deelgenomen , en daarmee bijdroegen aan de opbrengsten, heel dankbaar.

  1. Vergaderingen in 2017:

Het bestuur van de Stichting Samen op Pad kwam op 15 februari bij elkaar gekomen voor het jaarlijks oerleg. De belangrijkste punten die daarbij aan de orde kwamen zijn: aansluiting bij KWBN en SGWB, taalverdeling binnen het bestuur, vernieuwing website  en opschonen fotoarchief en opzet nieuwsbrief, wandelresultaten 2016, financieel overzicht 2016, afdracht aan de twee goede doelen (El Seibo €2500,- en Asia Care Foundation € 2000,-), voortzetten organisatie Sagambiara-Walk, opzetten richtlijnen en maken van afspraken met de organisatoren. De €500,- extra voor de El-Seibogroep wordt uitgekeerd, omdat zij bij de Sagambiara-Walk mankracht leveren.

Op 14 juni 2017 was er extra bestuursoverleg. Dit om te praten over een evenwichtiger taakverdeling binnen het bestuur en de gewenste uitbreiding. Het bespreken van een probleem met een van onze organisatoren, die zich niet aan met een meerderheid genomen besluiten wenst te houden. Hoe regelen we de taken die daardoor op een ander manier moten worden ingevuld? Het aanscherpen van ons calamiteitenplan en extreem weer protocol.

Op 17 augustus kwam het bestuur opnieuw bijeen. Hette Smedema werd welkome geheten. Hette gaat een aantal taken t.a.v. het groepswandelen van Wim Freriks overnemen. Op de takenlijst wordt het zo geregeld dat er voor iedere taak een eerste en tweede persoon beschikbaar is.

     2.  Vergaderingen werkgroep ’Groepswandelen’:

De werkgroep ’Groepswandelen’ kwam bijeen op 28-06-2017. Daarbij werd besproken het afketsen van de fusie tussen Wandelnet en de KWBN, de wijzigingen van de domeinnamen en mailadressen van onze stichting, het aansturen van de groepsbegeleiding, de opvolging van de voorzitter van de WGW per januari 2018,   de wandelkalender voor 2018, de PR. Voor 2018 staan er 45 groepswandelingen op de kalender.

De 2e vergadering stond gepland voor 27-12-2017, maar werd om organisatorische redenen verschoven naar 3 januari 2018.

  1. Werkgroep Sagambiara-Walk:

Deze werkgroep kwam in 2017 bijeen op 7 maart 2017 voor de evaluatie van de tocht. We kunnen terugkijken op een geslaagde 11e Sagambiara-Walk met 387 deelnemers. De nieuwe startlocatie ’De Peppelhoeve’ was een enorm succes. Voor 2017 zullen vanaf dit punt de nieuwe routes, richting Krachtighuizen en Garderen, worden uitgezet. Met 387 deelnemers werd deze wandeltocht weer een succes.

Op 3 oktober 2017 was de tweede bijeenkomst. Daarbij werd het handboek doorgenomen en de taken verdeeld. De nieuwe routes werden goedgekeurd en er werd afgesproken om op 9 november 2017 de route met een aantal mensen voor te lopen en op GPS op te nemen.

  1. De financiën:

Financieel hebben we een goed jaar achter de rug. Rien Bosch heeft de financiële taken van Wim Freriks overgenomen. We hebben een netto resultaat geboekt van    €4936,86 Daarnaast hebben we aan de goede doelen in 2017 in totaal €4500,-   kunnen overhandigen.

  1. Uitgaven aan beheer vanuit het bestuur:

Op de begroting voor 2017 was voor kosten vanuit het bestuur € 885,25 begroot. De daadwerkelijke kosten waren € 853,95.

Er is onder andere een printer aangeschaft en er is tijd gestoken in de vernieuwing van de website. Daaraan waren uiteraard ook kosten verbonden. (Zie begrotingsrealisatie 2017)

Daarnaast zien we dat de aansluiting bij de KWBN (€164) aan kosten met zich meebracht. Bij de SGWB was de contributie €35.

De hesjes zijn nu afgeschreven en we zijn aan het kijken welke hesjes voor aanschaf in aanmerking komen.

 

Verslag: Peter Lissenberg