Epspeter heidetocht
Uithoorn Carpe Diem-tocht
Zonnige herfstkleuren Schijndel
Amersfoort 10 oktober 2018
Tiengemeten
Tiengemeten
Lelystad
Heukelum
Werkendam Biesbos
Noordwijk
Zandvoort
Zwijndrecht
Jaarverslag stichting Samen Op Pad over het boekjaar 2018.
Het jaar 2018 vormde voor Samen Op Pad een prima wandeljaar. Er stonden in totaal 44 groepswandelingen op de kalender, waaronder ook de tweedaagse vanuit Rhenen. In totaal waren er 3902 deelnemers aan het groepswandelen. Als bestuur zijn we erg blij met zoveel enthousiaste organisatoren en de hen steunende vrijwilligers. 
Daarnaast stond de 13e Sagambiara-Walk vanuit Putten op de kalender. Dit jaar was er weer gekozen voor een geheel vernieuwde route richting de Ermelose heide en Horst. In totaal namen 371 wandelaars deel aan de door onze stichting georganiseerde tocht. We bedanken alle wandelaars voor hun deelname en betrokkenheid. 
Verder vierden we op 10 oktober bij de wandeling in Amersfoort het 10-jarig jubileum van het groepswandelen. Daarbij werd bestuurslid Aad de Bie tot lid van verdienste benoemd en onze voorzitter Wim Freriks tot erelid. Als bijzondere genodigden waren Gerrie v.d. Brink, Rolf Craanen en Co Stam aanwezig.
1. Vergaderingen 2018:
Op 14 maart stond de 11e bestuursvergadering op de agenda. Belangrijke onderwerpen waren daarbij: de AGV (algemene verordening gegevensbescherming), de verdere versterking van het bestuur, de PR en het privacy-beleid.
Op deze vergadering werd Hans Mulder aan het bestuur toegevoegd. Later in het jaar traden Ine de Vroom en Sonja Hultzer tot het bestuur. Daarmee is de wens om ook vrouwen in het bestuur te krijgen gelukt. Nu kunnen taken beter verdeeld worden, zodat meerdere personen zich bezig houden met een taak. 
Inmiddels komt Het Soppertje (onze nieuwsbrief) regelmatig uit, nu de secretaris hiervoor de eindverantwoording op zich heeft genomen. 
Chris Woerden zorgt steeds voor een wandelplaatje na afloop van de tochten op de site. We zijn daar erg blij mee. 
Er is een vernieuwd reglement ’organisatie groepswandelen’ opgesteld, zodat de organisatoren weten wat er van hen verwacht wordt en waarbij het bestuur hen ondersteunt. 
Op het gebied van de digitalisering is door onze voorzitter veel werk verzet. De website is op een aantal punten veranderd en werkt duidelijk beter en is beter beveiligd. Ook de e-mailadressen zijn aangepast aan de eisen van deze tijd vanwege de aangescherpte privacy-wetgeving.
Het bestuur is druk bezig om gedragsafspraken op te stellen voor deelnemende wandelaars. Vooral het blijven nuttigen van eigen eten en drinken op de rustlocaties is een heikel punt. Veel uitbaters willen om die reden geen wandelaars meer ontvangen. Ze hebben wel de lasten van de deelnemers, maar daar staan geen/onvoldoende inkomsten tegenover. Wij willen als Samen Op Pad graag welkom blijven en zullen daarom met een gedragscode komen en deze ook gaan handhaven. Wie aan onze wandelingen wil deelnemen, zal zich aan die afspraken moeten houden. 
2. De Sagambiara-Walk:
De werkgroep Sagambiara-Walk kwam één keer bij elkaar. Op 2 oktober was de evaluatie van de tocht in 2017 bij Ine de Vroom en Aalt Koopman en werd tevens het handboek voor 2018 in orde gemaakt. Ook werden over de nog te verrichten taken afspraken gemaakt. De vernieuwde routes, ontworpen door Wim Freriks, waren in mei klaar en zijn reeds voor de grote vakantieperiode voorgelopen en op papier gezet. Op 13 oktober werd de route voorgelopen met een grotere groep. De routes waren zeer gevarieerd en na het uitpijlen op 21 december konden op 22 december 371 mensen genieten van de tocht. Op 5 maart 2019 wordt deze succesvolle editie geëvalueerd.  Ine de Vroom zal zich, vanuit het bestuur, vooral met de Sagambiara-Walk gaan bezighouden.
3. Vergaderingen werkgroep ‘Groepswandelen’:
De organisatoren kwamen o.l.v. hun voorzitter Hette Smedema bijeen. Op 3 januari 2018 en 13 juni 2018. Dat was respectievelijk de 14e en 15e bijeenkomst. Aan de orde kwamen o.a. de wandelkalender, aanlevering tochtgegevens, het 10-jarig bestaan van het groepswandelen en het instellen van een feestcommissie daarvoor.Hans Mulder, Bert Faro, Henk Dikken en Diny Meurs namen deze laatste taak op zich. De wandeling op 10 oktober was zeer geslaagd en de wandelaars kregen nog een portemonneetje met SOP-logo als tastbaar aandenken. 
Verder was er aandacht voor de diverse afspraken, die het groepswandelen verder moeten stroomlijnen. Onder andere de aanscherping en handhaving van een gedragscode blijkt noodzakelijk. 
Ook de afspraken die gemaakt zijn met het Utrechts Landschap werden besproken. Routekaartjes voor lopen in hun gebied(en) moeten door de organisatoren minimaal twee maanden van te voren worden aangeleverd. Lopende onder ’SGWB-vlag’ zijn er geen kosten aan verbonden. 
Verder wordt uitgebreid stilgestaan bij de AVG-wetgeving en de gevolgen voor onze wandelingen. 
Daarnaast wordt gemeld dat op 24 mei het geld aan onze goede doelen is overgedragen in Putten: €2750 voor El Seibo en € 2250 voor de Asia Care Foundation. 
Ook wordt er nog gesproken over het verder verbeteren van de PR. Gevraagd wordt of meer mensen dan Jeanette van Buuren en Myriam van den Berg zich willen bezig houden met het schrijven van verslagen na de wandeling. Dit om deze vrijwilligers niet te overvragen.
4. De financiën:
Financieel vormde 2018 een goed jaar. We hebben een netto resultaat geboekt van €5222,29. Voor de goede doelen hebben we in 2018 €5000,- kunnen overhandigen. In het financieel verslag 2018 zijn alle resultaten te vinden.
5. Uitgaven aan beheer vanuit het bestuur:
Op de begroting voor 2018 was voor bestuurskosten €1247,25 opgenomen. De daadwerkelijke kosten waren €1935,23
Er zijn o.a. kosten gemaakt met de website, De Nieuwsbrief (gedrukte versie), een bloemetje of kaart voor (langdurig) zieken/ geblesseerden. Voor aansluiting bij de KWBN waren de kosten €142 en bij de SGWB €41.
 
                                                                                             Werkhoven 3-1-2019
 
Handtekening voorzitter:                                Handtekening secretaris: 
(Wim Freriks)                                                  (Peter Lissenberg)

Stichting Samen Op Pad

t' Hennetje 19

3985 PB Werkhoven

KvK. 60842261 

Wilt u op de hoogte blijven van onze mooie wandelingen?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2022 Samen Op Pad ~. Alle rechten voorbehouden.