Afdrukken

JAARVERSLAG STICHTING SAMEN OP PAD over het boekjaar 2019

1. Onze wandelingen:

In 2019 hebben we een succesvol wandeljaar achter de rug. Er stonden in totaal 45 groepswandelingen op de kalender, waaronder de tweedaagse in Renswoude. Aan de wandelingen werd deelgenomen door 3781 wandelaars. We prijzen ons gelukkig met het feit daar, hoewel er ook organisatoren mee moeten stoppen, er steeds nieuwe organisatoren zich aandienen. Daarnaast zijn er bij de wandelingen steeds voldoende mensen in een Samen op Pad-hesje om de groep te begeleiden.

Daarnaast was er de 14e Sagambiara-Walk vanuit Putten. Opnieuw is er een grotendeels nieuwe route uitgezet. Deze gevarieerde route viel erg in de smaak bij de 434 deelnemers. Allen die deelnamen en zich hebben ingezet voor het welslagen van de tocht verdienen onze dank.

2. Bestuursoverleg 2019:

Op 27 februari 2019 was er bestuursoverleg in Austerlitz. Daarbij kwamen een de volgende punten aan de orde:

Daarnaast is er regelmatig contact geweest tijdens de wandelingen en via de mail, waarbij lopende zaken geregeld werden. Aandachtspunten dir jaar zijn o.a. een veilige website, uitbreiding bestuur en taakverdeling, PR  voor onze tochten (dit mede in het licht van ons afscheid van de KWBN).

3. De Sagambiara-Walk

De werkgroep Sagambiara-Walk kwam op 9 september in Putten bij elkaar op. Daarbij werd de tocht van 2018 geëvalueerd en werd het handboek voor de tocht van 2019 doorgenomen. Tevens worden de taken voor de komende tocht verdeeld en de vergaderafspraken vastgelegd. De routes zijn op dat moment klaar en voorgelopen door de routebeschrijver. Op 3 november is de tocht in een grotere groep gelopen en zijn de laatste aanpassingen in de route opgenomen. Het zijn weer grotendeels vernieuwde routes, vanaf De Peppelhoeve in Putten, richting Ermelo en Horst. Ine de Vroom gaat zich vanuit het bestuur bezighouden met een groot deel van de organisatie van deze tocht. Ze krijgt daarbij support van Wim Freriks. Hij draagt langzaam een deel van zijn taken over, zodat ook in de toekomst de continuïteit van Samen op Pad gewaarborgd wordt. Bij de tocht in Putten waren op 21 december 434 deelnemers.

4. Vergaderingen van de werkgroep ’Groepswandelen’.

In 2019 kwamen de organisatoren o.l.v. hun voorzitter, Hette Smedema, drie keer bij elkaar. Bij de 16e bijeenkomst op 30 januari 2019 kwamen zaken aan de orde als:

Bij de 17e bijeenkomst op 19-06-2019 werd gesproken over:

Bij de 18e bijeenkomst op 11-12-2019 zijn onderwerpen besproken als:

5. in het laatste kwartaal van 2019 is er een nieuwe werkgroep gestart vanuit het bestuur. Deze werkgroep ‘Redactiecommissie’ gaat zich bezighouden met het restylen van de website, het regelen van extra PR (w.o. via sociale media) en de verdere presentatie van Samen op Pad naar onzer doelgroepen.

6. De financiën:

Uit het financieel verslag 2019 blijkt dat we een goed jaar achter de rug hebben. We hebben een netto resultaat geboekt van € 5653,84. Aan de goede doelen hebben we in 2019 € 5100,- overhandigd. Dit gebeurde door Gerrie v.d. Brink tijdens een feestelijke bijeenkomst in Putten op 23 mei in Putten.

7. Uitgaven voor beheer vanuit het bestuur:

Op de begroting voor 2019 was voor de lasten €1965,30,- opgenomen. De daad-werkelijke kosten waren € 2145,74  Het batig saldo over het wandeljaar 2019 is € 5653,84.                                                                                                                      We gaan wel de fotosite anders beheren, om zo tot een kostenbesparing te komen. Oude albums zullen o.a. eerder worden verwijderd.

 

8. Cursusbijeenkomst werken met Base Camp en GPS:

Op 6 november heeft onze voorzitter, Wim Freriks, voor een grote groep geïnteresseerden, na de wandeling in Soest, een bijeenkomst gelegd om uitleg te geven over het werken met de GPS. Steeds meer wandelaars in de groep hebben zo’n apparaat en stelden uitleg op prijs. Het was dan ook een zonvolle bijeenkomst.

 

 

                                                                           Werkhoven, 5 januari 2020

Handtekening voorzitter:                                  Handtekening secretaris:

(Wim Freriks)                                                   (Peter Lissenberg)