Epspeter heidetocht
Uithoorn Carpe Diem-tocht
Zonnige herfstkleuren Schijndel
Amersfoort 10 oktober 2018
Tiengemeten
Tiengemeten
Lelystad
Heukelum
Werkendam Biesbos
Noordwijk
Zandvoort
Zwijndrecht

Verslag en resultaten 2008 tot en met 2010 Samen Op Pad.

 

 • Welkom:
  • Welkom allemaal u bent uitgenodigd om kennis te nemen van ons verslag betreffende wandel comité Samen Op Pad
  • U bent uitgenodigd door Gerrie van den Brink in deze te noemen organisator als Sagambiara Walk, “Oprichtster” Samen op pad en comitélid en de mede comitéleden Kees de Groot en Wim Freriks.
 • Inleiding:
  • Gezien de huidige ontwikkeling en succes van Samen Op Pad menen wij leden van het comité dat het hoog tijd wordt om onze verantwoording te nemen om U organisatoren en medewerkers van de “Sagambiara Walk” en de groepswandelingen op woensdag te moeten rapporteren over de resultaten van het SOP. Daarom willen we jullie allen uitnodiging voor deze bijeenkomst op 5 mei 2011.
  • Ook zijn wij ons bewust dat we ten opzichte van onze wandelaars en doelstellingen deze resultaten openbaar moeten maken. We zullen daarom deze resultaten via onze website publiekelijk maken.

 

 • Ontstaan SOP:
  • In 2006 werd Gerrie van den Brink 50 Jaar. Omdat te vieren organiseerde ze voor al haar wandel vriendinnen en vrienden een Wandeling. Het werd niet zomaar een wandeling het grootste deel van het inschrijfgeld werd besteed aan een goed doel. De kinderen van Serekunda  in Gambia. De naam bedacht ze door Sara in tweeën te knippen en daar Gambia tussen te plaatsen  Sa Gambia Ra. Met Walk maakte ze het geheel af Sagambiara Walk.
  • Door het succes van het eerste jaar bleef het niet bij deze eerst keer en organiseerde Gerrie onder protest maar door aandringen van de wandelaars de wandeling voor de tweede keer.
  • Omdat Gerrie met haar gezin het terecht niet meer zag zitten de verantwoording voor het verder organiseren alleen te dragen, heeft ze samen met enkele wandelvrienden (Rolf Craanen en Kees de Groot) een wandelcomité opgericht.
  • De naam Samen Op Pad werd bedacht en dat blijkt een zeer passende naam te worden. Omdat er later een domeinnaam werd aangevraagd werd daaraan wc- aan toegevoegd het bleek dat de domeinnaam samen op pad reeds bestond. wc staat niet voor .. maar voor wandel comité.

 

 • Het wandelcomité:
  • Een comité is een groep mensen met een bepaald doel of belang. Een comité ie geen rechtspersoon daarom zijn wij gehouden aan de reglementen en richtlijnen van de bon.
  • Het comité is aangesloten bij de Sticht Gooise Wandelbond  (SGWB) die onderdeel is van de NWB (Nederlandse Wandelbond)
  • Daarnaast heeft het comité voor zichzelf een soort reglement en richtlijn opgesteld waarin de noodzakelijke afspraken zijn vastgelegd. (U vind dit reglement als bijlage van dit rapport maar ook op onze website. www.wc-samenoppad.nl
  • Na een wat moeizame opstart bestaat het huidige comité uit drie personen.  Rolf Craanen was bij de oprichting ook comitélid, maar is daar wat later om persoonlijke redenen mee gestopt, zijn plek werd door Wim Freriks overgenomen.
   • Gerrie van den Brink:  Initiatiefneemster en mede oprichter SOP (secretariaat)
   • Kees de Groot:  Vaste medewerker Sagambiara Walk.
   • Wim Freriks: Vaste medewerker Sagambiara Walk en groepswandelen, coördinator en             Webmaster.

 

 • Doelstelling en taken van het comité:
  • Het instant houden van ideeën en gedachte van onze oprichtster het onderhouden van een goed doel met gedachte kleinschalig maar direct zonder onnodige verspilling onder het motto: “Een druppel op de gloeiende plaat”
  • Het comité dient het doel waarvoor het is opgericht en zal overal  inspringen waar een en ander dreigt fout te gaan of anderszins verkeerd wordt uitgelegd
  • Instant houden en medeverantwoording bij het organiseren van de Sagambiara Walk.
  • Door het probleem bij Euraudax Nederland ontstond er een dringende behoefte voor groepswandelen op woensdag, op verzoek en na het maken van afspraken werd besloten om de mogelijkheid te scheppen deze onder voorwaarden onder te brengen bij het SOP. Die regels die daarvoor gelden staan ook vermeld in onze reglementen en aanvullende reglementen afspraken groepswandelen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt om de naam Euraudax niet te gebruiken en waar nodig elke link te vermijden dit om misverstanden te voorkomen.
  • Het comité heeft geen directe taak in de organisatie van de wandelingen maar is verantwoordelijk voor het randgebeuren. Zoals PR, contacten met Bonden, het maken van jaaragenda, het beheer en afdracht van sponsorgelden en communicatie en ondersteuning van en met organisatoren en medewerkers.
  • Het werven en benoemen van tocht organisatoren.
  • Het onderhouden van de website: www.samenoppad.nl

 

 • Aangesloten bij:
  • Het wandelcomité is aangesloten bij de SGWB. Door de aanmeldingen van de verschillende wandelingen zijn er tochten waarvan de start locatie buiten het postcodegebied van de SGWB vielen. Er ontstond wat onvrede tussen de regio bonden maar de NWB als overkoepelend organisatie heeft besloten dat die wandeling dan direct onder de NWB vallen.
  • Deel van de tochten die direct onder de SGWB vallen zijn die wandeling waarvan de start locatie binnen het postcode gebied van de SGWB vallen.
   • Postcode:   1200AA t/m 1299ZZ, 1400AA t/m 1419ZZ, 3400AA t/m 3769ZZ,             3800AA t/m 3999ZZ, 4100AA t/m 4199ZZ.
  • Alle tochten buiten bovengenoemd postcodegebied worden via de SGWB aangemeld maar vallen direct onder de NWB.

 

 • Sagambiara Walk doelstelling en verslag:
  • De Sagambiara Walk blijft in opzet zoals haar grondbeginselen zijn bedoeld. (Sponsoring van goede doelen)
  • Hoofd doel van de Sagambiara Walk zal Gambia blijven. (mogelijk elk jaar een tweede of meerdere doelen toegevoegd)
  • De Sagambiara Walk blijft een op zich staande tocht met als voor trekker Gerrie van den Brink en haar gezin.
  • De Sagambiara Walk wordt georganiseerd in samenwerking w.c.S.O.P. met inachtneming van de doelstelling reglementen en richtlijnen van de Sagambiara Walk zoals opgesteld in dit document.
  • De spullen die in voorgaande jaren gebruikt zijn blijven eigendom van de Sagambiara Walk.
  • De financiële afwikkeling vallen onder de verantwoording van w.c.S.O.P. 
  • Bij beëindiging van de Sagambiara Walk zullen eventuele te goeden ten gunste zijn van het goede doel  een en ander is geregeld in de reglementen van w.c.S.O.P
  • De Sagambiara Walk is inmiddels 5x georganiseerd, volledige verslagen zijn tijdens de wandeling door iedereen in te zien .
  •  

 

 • Groepswandelen:
  • Doelstelling van het woensdagwandelen is het in groepsverband wandelen van 25km in een ontspannen sfeer, onder het moto “Niets moet, maar niet alles mag” Een nieuwe kreet maar waarin alles is samen gevat. Naast het wandelen heeft het woensdag groepswandelen ook ten doel het genereren van geld voor de goede doelen van Samen op pad
  • De organisator is en blijft verantwoordelijk voor de organisatie van zijn wandeling en draagt €1,00 af aan het SOP. Het SOP draagt minimaal 80% af van de jaar opbrengst of bij voldoende kas meer, een en ander zoals omschreven in de reglementen SOP
  • Onder het motto niet alles mag.
   •  We zijn door de wet gebonden aan de geldende verkeersregels als we gebruik maken van de openbare weg.
   • Gaan we het bos en of natuurpark betreden dan zullen we daar in beginsel toestemming voor moeten aanvragen Er is nu een centraal contactpunt voor het aanvragen van gebruikers vergunning deel Utrechtse heuvelrug ten zuiden van de A12. Deze overeenkomst kan centraal worden aangevraagd via Wim Freriks na inleveren van een ingetekende kaart. Overige toestemmingen en overeenkomsten moet door de organisator zelf worden aangevraagd.
   • Voor alle overige zaken gelden de fatsoensnorm doe geen dingen die normaal bij je eigen ook niet doet en respecteer een ander.
  • Alle vrijwilligers en mede werkers moeten bij naam op route beschrijving / draaiboek vermeld worden in verband met verzekering.
  • Het door Rolf Craanen opgezette stempelboekje levert veel positieve reacties. Er zijn momenteel een tiental boekjes vol gestempeld waarvoor de wandelaar uit hand van Gerrie een certificaat mochten ontvangen.
  •  Het groepswandelen is uitgegroeid tot een waar succes. Om maar te denken aan het drietallig aantal deelnemers begin maart voor het eerst op de Dijkentocht te Rhenen en later de Keientocht te Amersfoort. We willen daar de vrijwilligers van het groepswandelen mee feliciteren het is duidelijk een signaal dat onze groepswandelingen een goede naam hebben. Voor 2011 staan er 20 woensdagen op de agenda waarop een SOP groepswandeling plaats vind. In 2010 hadden we gemiddeld bijna 67 wandelaars per wandeling, dat houd in dat we begroten een 1400 wandelaars in 2011. Nu 5 mei hebben we 10  wandelingen met een gemiddelde deelname van ruim 86 deelnemers daarmee lopen we 163 wandelaars voor op onze begroting. Het totaal aantal wandelingen op deze datum is 38 met in het totaal 2461

wandelaars is gemiddeld bijna 65 wandelaars.

 

 • Financieel:
  • De SNS bankrekening  86.64.09.181 staat op naam van Gerrie van den Brink. Een tweede gemachtigde lijkt ons nodig. Een als tweede gemachtigde bij SNS is niet eenvoudig toe te voegen daarom zullen we overgaan naar een andere bank. Binnenkort ontvangt u informatie daarover met het nieuwe  banknummer.


 

 

 • In de bijlage:
  • Begroting Realisatie 2008, 2009, 2010
  • Begroting  2011
  • Balans 2008 tot 2010
 • Doordat er over de eerste jaren geen echt inzicht was van de kosten en er veel werd gedaan op basis van vrijwilligers werk is daar geen echte begroting van toepassing. Nu 2011 het geheel toch bepaalde vormen aanneemt zijn er kosten begroot voor bijvoorbeeld administratie, website en organisatie kosten ook dienen we rekening te houden met oplopende kosten SGWB omdat we steeds meer wandelingen in onze agenda op nemen.
 • Subsidie NWB:
  • Er is een regeling door de NWB in het leven geroepen om organisaties van wandeltochten een € 100,-- subsidie aan betalen per wandeltocht. In ruil daarvoor moet de organisatie een € 1,-- verschil maken in het inschrijfgeld voor wel en niet NWB of KNBLO-NL aangesloten wandelaars. Voor ons geld die subsidie alle voor tochten  binnen het SGWB gebied.
  • Ook zijn er vragen en plannen voor voorzieningen tijdens het groepswandelen zoals herkenbaarheid en EHBO (bijvoorbeeld een pleister onderweg)

 

 • Afdrachten gelden voor het goede doel

Op de balans 2008/2010 staat vermeld wat het SOP per jaar afdraagt.

 • In 2008 is 80% van de jaar opbrengst afgedragen = 2 x € 570
 • In 2009 hadden we de pech met de opgeblazen toilet waardoor we de kosten voor vervanging moesten betalen groot € 462,37. Omdat deze zaak nog steeds lopende is zijn er in dat jaar geen afdrachten aan goede doelen gedaan. Gezien het feit dat daar toch weer goede verwachtingen zijn en onze goede financiële positie hebben we die kosten op de begroting van 2011 (overig kosten) geplaatst en hebben we 80 % van de baten 2009 = 2x € 518 te besteden aan onze goede doelen.
 •  Het jaar 2010 laat een flinke stijging zien mede dank zij de subsidie van de NWB en we hebben we ook gezien de ruimte in ons kasgeld 90% over de baten dit jaar te besteden  =2 x € 1000 voor onze goede doelen.
 • Het totaal € 3036 zal heden 5 mei 2011 worden afgedragen aan:
  • € 1518 aan Children of the Gambia, Woudenberg.
  • € 1518 aan werkgroep El Seibo, Putten.

 

 • Overdracht Goede doelen gelden door Gerrie van den Brink.

 

 • Toekomstvisie:
  • Het comité is voornemens de ingeslagen weg voort te zetten en het behaalde te koesteren. We hebben veel geluisterd naar de wensen van wandelaars, organisatoren en vrijwilligers en waar mogelijk daarnaar gehandeld, ook dat willen we blijven doen.
  • Op de begroting 2011 zijn er om reden dat er door de groei toch wat extra kosten ontstaan wat kosten begroot met betrekking tot administratie en overhead kosten die door vrijwilligers worden gemaakt. Ook zullen er meer kosten worden gemaakt die te maken hebben met regelgeving en veiligheid. Aanpassing van de regel dat 80% van de jaaropbrengst van het SOP naar het goed doel gaat is nog niet aan de orde dit blijft 80%.
  • Mede door de groei van het groepswandelen en de voornemens om de informatie stroom naar onze wandelaars uit te breiden wordt de werkdruk voor het comité ook groter. Om een en ander te continueren heeft het comité besloten om uit te breiden met 1 persoon. We zochten daarvoor naar een enthousiast persoon maar vooral naar iemand die kundig is met betrekking tot de computer.  We hebben iemand met naar onze mening een passend profiel gevonden en we willen u daarom voorstellen aan Ad de Bie.
   • Wetende dat er een probleem ontstaat in stemming door met 4 personen te zijn, hebben we de onderstaande verdeling gemakt voor stemming.
    • Elk 1 stem Gerrie van den Brink en Wim Freriks (algemene leiding SOP)
    • Samen 1 stem: Kees de Groot (medewerker parkoersen Sagambiara Walk)
    •                         Aad de Bie (medewerker groepswandelen en digitalisering nieuwsbrief, website enz.)

 

 • Rond vraag c.q. aanvullingen op dit rapport:

 • Ten slotte:
  • We zijn als comité ongelofelijk blij met het resultaat en we hopen dat u samen met ons dit verslag rapport wilt goedkeuren.
  • Wij willen een ieder organisatoren, medewerkers, wandelaars en vrijwilligers van de goede doelen  van harte danken voor al hun inzet om dit resultaat te realiseren en uiteraard voor uw aanwezigheid.
  • De volgend bijeenkomst staat in principe geplant op 24 mei 2010.
  • Verder willen we de Bonte Koe danken dat we deze bijeenkomst hier mochten organiseren.

 

Wandel comité Samen Op Pad                                                                Nijkerkerveen 05-05-2011


Gerrie van den Brink                                     Kees de Groot                                 Wim Freriks
  

Stichting Samen Op Pad

t' Hennetje 19

3985 PB Werkhoven

KvK. 60842261 

Wilt u op de hoogte blijven van onze mooie wandelingen?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2022 Samen Op Pad ~. Alle rechten voorbehouden.